SALGS - & LEVERINGSBETINGELSER

Herunder ses APTO’s salgs – og leveringsbetingelser. Brandet APTO er ejet af PJ Production ApS. Skulle du have nogle spørgsmål, som ikke bliver besvaret via nedenstående, er du selvfølgelig velkommen til at kontakte os via info@pj-production.dk eller +45 86 81 23 75. Der tages forbehold for trykfejl, ændringer, valutakurs, etc.

1. ANVENDELSE & GYLDIGHED

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser anvendes for alle leverancer foretaget af PJ Production ApS. Tilføjelser eller afvigelser til nedennævnte betingelser, er kun gyldig ved skriftlig aftale mellem parterne.

APTO By PJ Production ApS
Haarup Skovvej 2
8600 Silkebog
Danmark

CVR-Nr.: DK-25862732
Tlf.: +45 86812375
E-Mail: info@pj-production.dk
Web: www.pj-production.dk

2. TILBUD & ODREBEKRÆFTELSE

2.1. Tilbud er gældende 30 dage fra dateringen af tilbuddet, hvis ikke andet er aftalt. Købers accept skal være kommet til kundskab for PJ Production ApS inden acceptfristens udløb.

2.2. En ordre er først bindende når PJ Production ApS ordrebekræftelse foreligger. Ved eventuelle indsigelser mod ordrebekræftelsens indhold skal der foreligge skriftligt svar rettidigt.

3. PRIS

3.1. Anførte priser er i danske kroner, ekskl. moms, merværdiafgift, miljøtillæg, andre lignende offentlige afgifter, m.m.

3.2. PJ Production ApS forbeholder sig retten til at regulere priserne uden varsel, ved prisstigninger fra underleverandører og på råmateriale. Endvidere vil ændringer i afgifter, skatter m.m., der berører PJ Production ApS, aflede en prisregulering.

3.3. PJ Production ApS tager forbehold for prisfejl og trykfejl i udsendt eller udleveret informationsmateriale, prislister, produktbeskrivelser, markedsføringsmateriale mv.

4. ANULLERING & ÆNDRINGER

4.1. Annullering eller ændring af en ordre, kan kun ske med PJ Production ApS skriftlige godkendelse, og de deraf afledte omkostninger er for købers regning. Hvis ordren allerede er afsendt, frafalder muligheden for at annullering eller ændring af ordren.

4.2. Ved annullering skal køber erstatte PJ Production ApS’ omkostninger og tab, dog minimum et beløb, svarende til 10% af den aftalte købesum ekskl. merværdiafgift.

5. LEVERINGSTID

5.1. Leveringstiden er fastsat under forudsætning af, at alle specifikationer foreligger senest ved PJ Production ApS’ afgivelse af ordrebekræftelse. I modsat fald regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor sådanne specifikationer foreligger.

5.2. Såfremt PJ Production ApS forlanger hel eller delvis forudbetaling, regnes leveringstiden fra tidspunktet, hvor PJ Production ApS har det forudbetalte beløb i hænde.

5.3. Eventuel overskridelse af leveringstiden berettiger ikke køber til erstatning for indirekte tab såsom tabt fortjeneste, driftstab, følgeskade eller andre meromkostninger.

5.4. Force majeure foreligger, når PJ Production ApS’ underleverandør forhindres helt eller delvist i, at opfylde påtagne kontraktlige forpligtelser som følge af krig, mobilisering, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker eller lock-out, svigtende forsyninger af råmateriale, brand eller anden ødelæggelse af produktionsapparat eller enhver anden ekstraordinær begivenhed, som hindrer eller begrænser PJ Production ApS’ sædvanlige produktionsgang, og som PJ Production ApS hverken kunne eller burde forudse ved kontraktens indgåelse.

5.5. PJ Production ApS kan i tilfælde af force majeure vælge at hæve den indgåede aftale helt eller delvist, og foretage levering snarest muligt efter.

6. BETALING

6.1. Betaling skal ske i henhold til de betalingsbetingelser, der er fastsat af PJ Production ApS iht. individuel kreditvurdering/debitorforsikring. PJ Production ApS forbeholder sig retten til at ændre aftalte betalingsbetingelser, såfremt købers betalingsevne svækkes efter aftalens indgåelse.

6.2. Betaling skal være PJ Production ApS i hænde senest på forfaldsdagen eller, hvis denne er en lørdag eller helligdag, på førstkommende hverdag derefter. Enhver forsinkelse med betaling giver PJ Production ApS ret til at tilbageholde yderligere leverancer og frigøre sig for samtlige forpligtelser i henhold til den indgåede aftale.

6.3. Ved for sen betaling har PJ Production ApS ret til, fra forfaldsdagen, at opkræve morarenter af sit tilgodehavende med 2,4 % pr. påbegyndt måned samt rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykker.

7. LEVERING

7.1. Alle varer leveres EX Works i henhold til gældende Incoterms. Risikoen for varen overgår til køber på leveringstidspunktet, og forsendelse sker således for købers regning og risiko. Såfremt PJ Production ApS ikke, på tidspunktet for forsendelse, har modtaget nogen skriftlig instruks fra køber vedr. forsendelse, vælges transportmiddel på vegne af køber.

7.2. Køber er ansvarlig for at tegne og betale transportforsikring, hvis det ønskes.

7.3. Europaller, euro pallerammer og anden nødvendig emballage faktureres til køber. Europaller, euro pallerammer kan efter aftale returneres, og vil blive krediteret til gældende satser.

7.4. PJ Production ApS er i intet tilfælde ansvarlig for eventuelle transportskader

8. EJENDOMSFORBEHOLD

8.1. PJ Production ApS forbeholder sig ejendomsretten til enhver leverance, indtil betaling herfor er PJ Production ApS i hænde.

9. KØBERS UNDERSØGELSESPLIGT OG REKLAMATION

9.1. Medmindre andet er skriftlig aftalt, er det købers ansvar, at de leverede produkter overholder gældende regler og forskrifter. Kræves der specielle afprøvninger eller godkendelser, er disse ikke inkluderet i leveringsomfanget.

9.2. Køber er forpligtet til straks ved modtagelsen af en leverance at foretage fornødne undersøgelser til konstatering af, at leverancen er kontraktmæssig. Købers reklamationsret over en mangelfuld leverance skal fremsættes skriftligt over for PJ Production ApS senest 10 dage efter at manglen er konstateret.

9.3. Er en leverance mangelfuld, er PJ Production ApS berettiget til at afhjælpe manglen ved at foretage efterlevering af den mangelfulde leverance. Såfremt efterleveringen sker, kan køber ikke gøre yderligere krav gældende mod PJ Production ApS. Foretager PJ Production ApS ikke efterlevering, og hæves aftalen som følge af manglen, har køber krav på tilbagebetaling af den betalte købesum mod at stille det leverede til PJ Production ApS’ disposition.

9.4. Ovenstående berettiger ikke køber til kompensation for drifts- og avance tab, meromkostninger, dagbøder eller andet tab som følge af den mangelfulde leverance fra PJ Production ApS.

10. RETURVARER

10.1. Med godkendelse fra PJ Production ApS, kan varer returneres mod en returneringsafgift på 15%. PJ Production ApS afholder ikke omkostningerne i forbindelse med returvarer.

10.2. Returvarer skal returneres til PJ Production ApS i original og ubeskadiget emballage, forsvarligt pakket. Såfremt den originale emballage er beskadiget eller ødelagt, påhviler det køber at sørge for og bekoste forsvarlig emballering og pakning.

10.3. Returnerer køber ikke en leverance på den måde, som er foreskrevet af PJ Production ApS, og beskadiges leverancen som følge deraf, mister kunden retten til at gøre mangelindsigelsen gældende.

10.4. Returnering af en leverance, som PJ Production ApS har anerkendt, er mangelfuld, sker for PJ Production ApS regning og risiko, såfremt PJ Production ApS’ instruktion, vedrørende emballering og forsendelsesmåde, overholdes af køber. PJ Production ApS afholder imidlertid alene omkostninger i forbindelse med returnering af defekte varer og emballage, såfremt køber forudgående kontakter PJ Production ApS, for at denne kan disponere transporten.

11. PRODUKTANSVAR

11.1. PJ Production ApS er ikke ansvarlig for skade forvoldt på tredjemand, fast ejendom eller som indtræder, mens leverancen er i købers besiddelse eller videresolgt til tredjemand.

11.2. Fremsætter tredjemand erstatningskrav mod køber, er denne forpligtet til straks at give skriftlig underretning herom til PJ Production ApS samt til løbende at underrette PJ Production ApS om erstatningssagens forløb.

11.3. Såfremt PJ Production ApS sagsøges af tredjemand som følge af en opstået produktskade, er køber forpligtet til at lade sig sagsøge ved den domstol eller at møde for den voldgiftsret, som behandler det rejste erstatningskrav, eller ved en anden af PJ Production ApS valgt domstol eller voldgiftsret.

11.4. Såfremt PJ Production ApS pålægges produktansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde PJ Production ApS skadesløs for ethvert erstatningskrav, der går ud over PJ Production ApS ansvar samt for PJ Production ApS omkostninger i forbindelse hermed.

12. LOVVALG & VÆRNETING

12.1. Eventuelle tvistigheder afgøres i henhold til dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København.

12.2. International købelov nr. 733 af 7. december 1989 skal ikke være gældende mellem parterne.

Disse salgs- og leveringsbetingelser er senest revideret den 17.04.2024

Design in pCon.box - kostenloses 3D-Programm

Please fill out your information below, and we’ll provide you with direct access to our entire collection in pCon.box.

Design in pCon.box - free 3D program

Fill out your information below, and we’ll provide you with direct access to our entire collection in pCon.box.

KONTAKT CARINA

ICH BIN BEREIT, DIR ZU HELFEN

CONTACT CARINA

I AM READY TO HELP YOU

Design selv i p.Con box - gratis 3D program.

Udfyld dine oplysninger nedenfor, så hjælper vi dig med direkte adgang til hele vores kollektion i pCon.box

KONTAKT CARINA

JEG ER KLAR TIL AT HJÆLPE DIG